Rehabilitering

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är grunden för att förebygga ohälsa och olycksfall, och skapa en hållbar arbetsmiljö för alla.

Men ibland räcker inte det. Då behöver arbetsgivaren anpassa arbetet för enskilda medarbetare. Anpassningarna kan gälla för:

  • en medarbetare som riskerar att drabbas av ohälsa och bli sjukskriven – det kallas arbetsanpassning
  • en medarbetare som har varit sjukskriven och nu ska börja arbeta igen – det kallas arbetslivsinriktad rehabilitering

Rehabilitering kräver rutiner och en organisation

Nya föreskrifter inom det här området började gälla den 1 juni 2021. De har mer fokus på att göra anpassningar på arbetsplatsen.

Alla arbetsgivare ska ha en plan, rutiner och en organisation för att jobba med arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering på arbetsplatsen. Ibland saknas tillräcklig kunskap för att arbeta med dessa frågor och arbetsgivaren kan behöva anlita hjälp utifrån, Välkommen att höra av dig till oss på Saluta Företagshälsa.

Arbetsanpassning

2020:5

Arbetsanpassning är en viktig del av rehabiliteringen och föreskrifterna konkretiserar arbetsgivarens skyldigheter vid tillvägagångssättet av arbetsanpassningen.

Samverka med skyddsombudet

Samverka med skyddsombudet

Arbetsgivaren ska samverka om arbetet med planen med organisationens skyddsombud. Ett skyddsombud kan också företräda en enskild anställd vid arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering, om den anställda vill det.

Plan för återgång i arbete

Om en arbetsgivare tror att en anställd kommer att vara sjukskriven i minst 60 dagar från och med sjukperiodens första dag, ska hen ta fram en plan för hur den anställde ska komma tillbaka till arbetet. Det finns några få undantag från det kravet. I största möjliga mån ska den anställde själv vara med och ta fram den planen.

Rehabilitering på flera sätt

Arbetsanpassning och arbetslivsinriktad kan man göra på flera olika sätt i en organisation:

  • Organisatoriskt
  • Socialt
  • Kognitivt
  • Fysiskt
  • Psykiskt