Hälsoundersökning

HÄLSOUNDERSÖKNINGAR

Att erbjudas hälsoundersökning via sin arbetsplats är ofta väldigt uppskattat av de medarbetare som får möjlighet till det.

Vem vill inte ha koll på sin egen hälsa? Men effekterna av hälsoundersökningar kan vara så mycket mer än en individuell hälsostatus där följden även blir positiva effekter för hela organisationen.

Efter genomförd hälsoundersökning för medarbetarna har arbetsgivaren möjlighet att beställa en sammanställning på gruppnivå där bl.a. förslag på insatser som knyter an till medarbetarens arbetsmiljö presenteras. Det kan tex handla om förslag på åtgärder på individnivå till insatser på grupp- och organisationsnivå.

Att agera tidigt vid ett behov eller tecken på ohälsa och följa upp en åtgärd/insats är en viktig del i ett lyckosamt arbetsmiljöarbete.

Hälsoundersöking BAS
I Hälsoundersökning BAS ingår bl.a. olika provtagningar, tex kontroll av blodtryck och blodsocker. samt urinprov. Ett konditionstest, hälsoformulär och ett samtal med företagssköterska samt en syn undersökning är några av de undersökningar som ingår.


Genom en hälsoundersökning ökar förutsättningarna för både medarbetare och arbetsgivare att tidig upptäcka eventuella signaler på ohälsa. Man ges då möjlighet att i ett tidigt skede förebygga ohälsa och vid behov sätta in resurser och insatser tidigt, vilket skapar goda förutsättningar till välmående medarbetare och en hållbar hälsa i arbetet.

För mer information, Välkommen att kontakta oss.

hälsoundersökning - Tillval

Provtagningar


Blodfetter (kolesterol, LDL, HDL och triglycerider)

Njur- och lever

Prostata (PSA)

Sköldkörtel (TSH)

Alkohol (CDT, PEth)

Drogtester


Övriga provtagningar enligt överenskommelse.


Hörsel

undersökning

En viktig kontroll för den som utsätts för buller i arbetet. Men även för den som själv upplever hörselproblem enligt AFS 2005:16 16§..

Vid behov kan stöd för hjälpmedel i arbetet sökas om audiogram visar betydande nedsättning som utgör hinder

i det dagliga arbetet.

lungfunktions

undersökning

En lungfunktionsundersökning (spirometri) mäter hastighet och volym på utandningsluften. Lungornas funktion bör framför allt testas på alla som i arbetet utsätts för kemikalier i form av gaser eller damm etc.

En PEF-undersökning mäter det maximala utandnings flödet och ger en indikation på hur lätt luften passerar genom luftvägarna och lungorna.

fysisk

Funktionsanalys

Olika kontroller och bedömningar görs av

Leg. Sjukgymnast/ergonom för att kontrollera funktion, rörlighet och styrka i olika delar av kroppen (fotled, knä, bäcken, korsben, bål, bröstrygg, nacke, axlar etc.)

Rådgivning och övningar efter behov.


nyanställning

En nyanställnings undersökning kan utföras enligt era önskemål och kan innehålla exempelvis olika blodprover, blodtryck, syn- och hörselundersökning, lungfunktion, samt eventuellt alkohol- och drogtest. Vid tungt fysiskt arbete kan man med fördel även göra en funktionsanalys av Leg. sjukgymnast.


För vidare diskussion, kontakta oss