Ergonomi

BELASTNINGSERGONOMI (AFS 2012:2)

Hur ergonomin är på arbetsplatsen är av stor betydelse för medarbetarnas välmående och hållbarhet. Beroende på vilka arbetsuppgifter sm utförs ställs olika krav på ergonomin.

En riskbedömning av arbetsplaten, efterföljd av åtgärd och utbildning samt uppföljning ger i de allra flesta fall ett mycket bra utfall.


Ergonomi innebär att anpassa arbetet till människan för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall.

Det handlar i hög grad om hur man planerar och organiserar arbetet – det krävs att man ser helheten.


Ergonomi omfattar fysiska, organisatoriska och mentala aspekter på arbetsmiljön. När man gör ergonomiska förbättringar i verksamheten ska de beröra såväl arbetstagarnas förutsättningar som tekniska och organisatoriska förutsättningar.

Risk för belastningsskada

Fysiska aspekter

Belastningsbesvär uppkommer ofta i samband med tunga lyft, repetitivt arbete, obekväma, ansträngande och påfrestande arbetsställningar och arbetsrörelser.

Även dåliga syn­förhållanden kan bidra till

påfrestande arbets­ställningar.

Stäm­banden kan utsättas för hög belastning om de akustiska förhållandena i ett rum inte är anpassade till tal.

Mentala aspekter

Högt arbetstempo och stress kan bidra starkt till utvecklingen av belastningsbesvär..

Även hög mental belastning, när mycket information ska bearbetas och det behövs snabba beslut, ökar muskel­spänningen och påverkar risken för besvär..

organisation

Organisatoriska förhållanden, till exempel tidspress, starkt styrt arbete och otillräcklig tid för åter­hämtning, kan bidra till belastnings­besvär.