Arbetsmiljö

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön

Arbetsgivaren har det övergripande arbetsmiljöansvaret och har där med lagar och föreskrifter att förhålla sig till gällande verksamhetens psykiska, fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Som arbetsgivare är man är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för ohälsa eller olycksfall. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna.

Arbetsmiljölagen (AML)

I arbetsmiljölagen finns regler om skyldigheter för arbetsgivare

och andra skyddsansvariga i verksamheten om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet.

Det finns också andra lagar och föreskrifter som en verksamhet behöver förhålla sig till. Tex: 2001:1 SAM, 2015:4 OSA, 2018:1 Hygieniska gränsvärde, 2019:3 Medicinsk kontroller, 2020:1 Anpassning mm

Arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen

arbetsmiljö

mätningar

Behöver ni hjälp med någon form av fysisk mätning i er verksamhet?

Det kan tex vara buller, damm, fibrer, kemikalier eller vibrationer för att kartlägga om ni kommer upp i nivå med hygieniska gränsvärd

eller om ni behöver vidta andra åtgärder i arbetsmiljön.

SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖ

ARBETE

När du som arbetsgivare ska arbeta med arbetsmiljön behöver du göra detta systematiskt och planerat. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete består av ett antal aktiviteter samt förutsättningar för dessa aktiviteter. Läs mer om SAM på Arbetsmiljöverkets hemsida

Skyddsombud

Den svenska arbetsmiljölagstiftningen bygger på att arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och samverkar med sina arbetstagare för att åstadkomma en bra arbetsmiljö. Arbetstagarnas representant är skyddsombudet. Även medarbetaren har ett ansvar att meddela om något inte står rätt till i arbetsmiljön, för att en åtgärd ska kunna ske innan någon blir sjuk eller skadas.

Risk för belastningsbesvär

social- och psykisk aspekt

Högt arbetstempo och hög mental belastning (tidspress, höga krav och låg kontroll) i kombination med lågt socialt stöd, orättvist behandlad och otillräcklig tid för åter­hämtning är faktorer som enskilt eller i kombination kan bidra till olika belastnings­besvär. (OSA2015:4)

Fysiska aspekter

Fysiska belastningsbesvär uppkommer ofta i samband med tunga lyft, repetitivt arbete, obekväma, ansträngande och påfrestande arbetsställningar och arbetsrörelser.

Även dåliga syn­ förhållanden kan bidra till

påfrestande arbets­ställningar.

Buller är även en faktor som kan vara fysiskt belastande.

Mentala aspekter

Högt arbetstempo och stress kan bidra

starkt till utvecklingen av belastningsbesvär.

Även hög mental belastning, när mycket information ska bearbetas och det behövs snabba beslut, ökar muskel­spänningen och ökar risken för besvär.