Våra tjänster

- Tillgänglighet och tidiga insatser som baseras på forskning och evidens

Nedan ser ni några av våra tjänster, har ni andra behov tveka inte att kontakta oss

hälsoundersökning

hälsoundersökning

Hälsoundersökningarna anpassas utifrån era branschspecifika lagkrav och önskemål. 

Allt från enklare blodprover till mer omfattande provtagningar, konditionstester, funktionella fysiska bedömningar, kroppsmätningar, motiverande hälsosamtal mm kan erbjudas i hälsoundersökningen.

Hälsokontrollerna utförs av erfarna företagsläkare, sköterskor, fysioterapeuter, rehab- och massageterapeuterorganisation

Organisationsförändring kan vara svårt och påverkar ofta medarbetarna i prestation och välmående. Beroende på syftet med förändringsarbetet och de utmaningar som uppstår i processen riktar vi anpassade insatser och tjänster till företaget.

Exempel på insatser kan vara kartläggning av nuläget, utbildningar såsom ledarskapsutveckling och hantering av kränkande särbehandling.

arbetsmiljö

arbetsmiljö

Företag som har arbetsgivaransvar måste förhålla sig till lagar och föreskrifter gällande verksamhetens fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Saluta hjälper företag att integrera arbetsmiljöarbetet som en naturlig del i sin dagliga verksamhet. Vi erbjuder även utbildningar och kurser inom  tex: Ergonomi, Hjärt- och lungräddning, BAM, (Bättre Arbets Miljö), SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete), Heta arbeten mm.friskvård föreläsning

friskvård

Att främja hälsa är något vi på SALUTA brinner lite extra för. Vi har många olika aktiviteter som passar både för ett enstaka tillfälle till att vara mer regelbundna såsom massage på arbetsplatsen, hållbar träning.

Inspirationsföreläsning inom Hälsa (efter behov och önskemål).

Exempel på andra aktiviteter är: Hälsodagar, micropauser, mindfullness, grupp- och personlig träning, yoga och kostinspiration.

rehabilitering

rehabilitering

Våra insatser vid rehabilitering bygger även här på forskning och evidens. Här kan du som kund känna dig trygg och bekväm med att ett kompetent team står till Ert förfogande

  • Kartläggning
  • Rehabilteringsutredning
  • Arbetsförmågebedömning
  • Fysioterapi
  • Ergonomi
krishantering

krishantering

Kriser inträffar i varje människas liv om man drabbas av något som man inte är förberedd på, känslomässigt eller handlingsmässigt. Att drabbas av sjukdom, en olycka eller att förlora en anhörig är exempel på sådana situationer. Då finns stöd i form av samtalsterapi i olika former.

tidiga insatser


Många problem uppstår idag när en medarbetare inte mår väl och stöd saknas för att fånga upp i tid.

Enligt föreskrifter som ska förebygga ohälsa och förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen har arbetsgivaren ett stort ansvar i denna fråga. Vi på Saluta är väl medvetna om problematiken och har olika verktyg att stötta arbetsgivaren med i denna fråga. Läs mer

Ergonomi


Hur ergonomin är på arbetsplatsen är av stor betydelse för medarbetarnas välmående och hållbarhet. Beroende på vilka arbetsuppgifter sm utförs ställs olika krav på ergonomin.

En riskbedömning av arbetsplaten, efterföljd av åtgärd och utbildning samt uppföljning ger i de allra flesta fall ett mycket bra utfall.

(Belastningsergonomi AFS 2012:2)


Medarbetarkollen

- hur mår ert företag?

Hur mår dina medarbetare?

För att öka förutsättningarna att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt behöver du som arbetsgivare förstå alla delar av din organisation. Genom validerade frågeformulär så kartlägger vi nuläget för medarbetare, ledarskap och organisationsnivå.

MEDICINSKA KONTROLLER -NYA LAGKRAV AFS 2019:3

Från den 1 november 2019 är det nya lagkrav gällande medicinska kontroller. Ändringarna syftar till att skapa säkrare arbetsplatser, förtydliga kraven på arbetsgivarna och skydda hälsan för arbetstagarna.

Tillkommande yrkesgrupper som kan komma att omfattas av de nya föreskrifterna (AFS 2019:3) kan bland annat vara lokalvårdare, frisörer, montörer, slaktare eller de som arbetar vid löpande band i produktion eller som kassörskor. Det är arbetsmoment som innebär handintensivt arbete vilket kan öka risken för belastningsskador i händer, armbåge och nacke om de inte genomförs på ett säkert och hälsosamt sätt. Även fransstylister och nagelteknologer kommer att beröras av den nya föreskriften.

Sedan tidigare gäller krav på medicinska kontroller vid:

  • nattarbete
  • arbete med vissa allergiframkallande kemiska produkter
  • arbete med fibrosframkallande damm som asbest, vissa oorganiska fibrer, kvarts
  • arbete med vissa metaller som bly, kadmium, kvicksilver
  • fysiskt ansträngande arbete som klättring med stor nivåskillnad, rök- och kemdykning, dykeriarbete.

övriga Lagstadgade undersökningar på arbetsplatsen

Med rätt klimat mår vi bättre, mår vi bättre orkar vi mer och trivs bättre oavsett om det är på jobbet eller med familj och vänner.

Ett felaktigt klimat bidrar till sämre arbetsförmåga, vi både tänker och observerar sämre vilket ökar risken för misstag och olyckor.

Ljud


AFS 2005:16

Ljud som är oönskat är buller, även mindre störande ljud är buller för dina öron. När akustiken är dålig och ljud som du upplever onödigt kan ge upphov till stress, trött och koncentrationssvårigheter. Tex kan ventilation, som är trasig, fel injusterad eller saknar tillräckligt med ljuddämpare ge upphov till buller.


synunder-sökning

AFS 1998:5 6§

Arbetsgivare skall se till att arbetstagare som normalt arbetar vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen genomgår synundersökning regelbundet samt när arbetstagare uppger besvär som kan ha samband med synkraven i arbetet.

ventilation

afs 2009:2

16-28§

Inomhusluften är av avgörande betydelse hur vi mår! Vi andas in flertal liter luft varje dag och den mesta luften vi andas in är i inomhusmiljö. När ventilationen blir dålig orsakar det ofta huvudvärk och trötthet. Det är särskilt viktigt att ventilationen är bra där vi vistas under längre tider, som t ex på arbetsplatsen och i sovrummet..

värme

AFS 1997:2


Någonstans mellan 20-22 grader upplever de flesta en bra temperatur när vi är passiva eller mindre aktiva. Även om temperaturen är rätt kan vi uppleva det kallt på grund av drag, ofta från fel injusterad ventilation eller från otät byggnad. Kylan kan ge upphov till ergonomiska problem så som nackspärr. Vi blir även känsligare och upplever lättare stress. För hög temperatur gör att vi lättare blir uttorkade med huvudvärk och trötthet som följd.