Våra tjänster

- Tillgänglighet och tidiga insatser som baseras på forskning och evidens

Med rätt klimat mår vi bättre, mår vi bättre orkar vi mer och trivs bättre oavsett om det är på jobbet eller med familj och vänner.

Ett felaktigt klimat bidrar till sämre arbetsförmåga, vi både tänker och observerar sämre vilket ökar risken för misstag och olyckor.

Lagstadgade undersökningar

Ljud


AFS 2005:16

Ljud som är oönskat är buller, även mindre störande ljud är buller för dina öron. När akustiken är dålig och ljud som du upplever onödigt kan ge upphov till stress, trött och koncentrationssvårigheter. Dålig ventilation, som är trasig, fel injusterad eller saknar tillräckligt med ljuddämpare kan ge upphov till buller.


synunder-sökning

AFS 1998:5 6§

Arbetsgivare skall se till att arbetstagare som normalt arbetar vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen genomgår synundersökning regelbundet samt när arbetstagare uppger besvär som kan ha samband med synkraven i arbetet.

ventilation

afs 2009:2

16-28§

Inomhusluften är av avgörande betydelse hur vi mår! Vi andas in flertal liter luft varje dag och den mesta luften vi andas in är i inomhusmiljö. När ventilationen blir dålig orsakar det ofta huvudvärk och trötthet. Det är särskilt viktigt att ventilationen är bra där vi vistas under längre tider, som t ex på arbetsplatsen och i sovrummet. Byggnaden mår också bättre med god ventilation då det ta bort fukt och lukt/gas.värme

AFS 1997:2


Någonstans mellan 20-22 grader upplever de flesta en bra temperatur när vi är passiva eller mindre aktiva. Även om temperaturen är rätt kan vi uppleva det kallt på grund av drag, ofta från fel injusterad ventilation eller från otät byggnad. Kylan kan ge upphov till ergonomiska problem så som nackspärr. Vi blir även känsligare och upplever lättare stress. För hög temperatur är inte heller bra för oss då vi lättare blir uttorkade med huvudvärk och trötthet som följd.

Övriga tjänster

arbetsmiljö

Företag som har arbetsgivaransvar måste förhålla sig till lagar och föreskrifter gällande verksamhetens fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Saluta hjälper företag att integrera arbetsmiljöarbetet som en naturlig del i sin dagliga verksamhet. Vi erbjuder även utbildningar och kurser inom  tex: Ergonomi, Hjärt- och lungräddning, BAM, (Bättre Arbets Miljö), SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete), Heta arbeten mm.

rehabilitering

Våra insatser vid rehabilitering bygger även här på forskning och evidens. Här kan du som kund känna dig trygg och bekväm med att ett kompetent team står till Ert förfogande

  • Kartläggning
  • Rehabilteringsutredning
  • Arbetsförmågebedömning
  • Fysioterapi
  • Ergonomi

hälsoundersökning

Hälsoundersökningarna anpassas utifrån era branschspecifika lagkrav och önskemål. 

Allt från enklare blodprover till mer omfattande provtagningar, konditionstester, funktionella fysiska bedömningar, kroppsmätningar, motiverande hälsosamtal mm kan erbjudas i hälsoundersökningen.

Hälsokontrollerna utförs av erfarna företagsläkare, sköterskor, fysioterapeuter, rehab- och massageterapeuter

organisation

Organisationsförändring kan vara svårt och påverkar ofta medarbetarna i prestation och välmående. Beroende på syftet med förändringsarbetet och de utmaningar som uppstår i processen riktar vi anpassade insatser och tjänster till företaget.

Exempel på insatser kan vara kartläggning av nuläget, medarbetarundersökningar, föreläsningar, arbetsrätt såsom ledarskapsutveckling och konflikthantering

friskvård

Att främja hälsa är något vi på SALUTA brinner lite extra för. Vi har många olika aktiviteter som passar både för ett enstaka tillfälle till att vara mer regelbundna såsom massage på arbetsplatsen, hållbar träning.

Inspirationsföreläsning inom Hälsa (efter behov och önskemål).

Exempel på andra aktiviteter är: Hälsodagar, micropauser, mindfullness, grupp- och personlig träning, yoga och Qi-gong mm.

krishantering

Kriser inträffar i varje människas liv om man drabbas av något som man inte är förberedd på, känslomässigt eller handlingsmässigt. Att drabbas av sjukdom, en olycka eller att förlora en anhörig är exempel på sådana situationer. Då finns stöd i form av samtalsterapi i olika former.

Hälsolots


Enligt föreskrifter ska arbetgivaren förebygga psykiska ohälsa och förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Många problem uppstår idag när en medarbetare inte mår väl och stöd saknas för att fånga upp hen i ett tidigt skede. Salutas Hälsolots hjälper till att fånga upp signalerna och ger vägledning om hur situationen kan hanteras.

kartläggning

- hur mår ert företag?

Hur mår dina medarbetare?

För att öka förutsättningarna att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt behöver du som arbetsgivare förstå alla delar av din organisation. Genom validerade frågeformulär så kartlägger vi nuläget för medarbetare, ledarskap och organisationsnivå.

arbetsrelaterad stress

Vilka signaler på ohälsa bör jag som arbetsgivare vara uppmärksam på? 

Hur bemöter jag en medarbetare som inte mår väl? 

Denna situation kan vara mycket laddad och känslig, Vi på SALUTA finns här som stöd om behov uppstår. Att agera på tidiga signaler på ohälsa ökar individens förutsättningarna att snabbare återfå god hälsa..