SALUTA FÖRETAGSHÄLSA

Tillgänglighet och tidiga insatser

- Skapar förutsättningar till en hållbar arbetshälsa. 

SALUTA Företagshälsa erbjuder tjänster inom företagshälsovård som grundar sig på forskning och evidens.

Vi hjälper företag att rusta sig för morgondagens utmaningar där förutsättningar skapas så ALLA medarbetare

får möjlighet att prestera hållbart och säkert över tid.

frukostträff den 30/10

medicinska kontroller

-nya lagkrav

Från den 1 november är det nya lagkrav gällande medicinska kontroller. Ändringarna syftar till att skapa säkrare arbetsplatser, förtydliga kraven på arbetsgivarna och skydda hälsan för arbetstagarna.

Mer information, se pdf.

REHABKOORDINATOR

I linje med Saluta Företagshälsa vision om att tidiga insatser och tillgänglighet

skapar en hållbar arbetsmiljö kan vi i ännu större utsträckning genom vår Rehabiliteringskoordinator hjälpa ert företag med att samordna insatser vid rehabilitering. I samma linje erbjuder vi även ”Saluta samtal” som innebär

Kartläggande- och tidigt bedömningssamtal vid ohälsa..


  • Vi kan även hjälpa er med frågor och hjälp inom:
  • Nya lagar och regler i praktiken gällande rehabilitering
  • Är sjukdom ett bra skäl till att bli sjukskriven?
  • Arbetsgivarens skyldighet att göra en rehabiliteringsplan from 1/7 - 18
  • Rehabiliteringskedjan – Striktare tillämpning
  • Arbetsplatsnära Rehabiliteringsstöd
  • Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rehabiliteringsansvar?
  • Arbetstagarens skyldighet att medverka i rehabilitering
  • Möjligheter för arbetsgivaren att arbeta proaktivt – ”Stay Active”

arbetsmiljö


De som integrerar Arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten uppfyller inte endast lagkrav. Detta leder även till ökad trivsel, lägre sjukfrånvaro, ökad produktivitet och inte minst ökad lönsamhet.hälsa i arbetslivet

Formulera ett tydligt och långsiktigt mål med ert hälsoarbetet som inte bara förebygger utan främjar hälsan med koppling till verksamhetens övergripande mål. Detta ger alla i organisationen möjlighet att prestera hållbart över tid.


hälsounder-

sökning

Syftet med en hälsoundersökning är att genom tidig upptäckt,öka möjligheten att både kunna förebygga ohälsa och att vid behov kunna sätta in åtgärder i tid som leder till en förbättrad hälsa. Vissa brancher kräver lagstadgade medicinska undersökningar

Tidiga insatser &

tillgänglighet

Många problem uppstår idag när en medarbetare inte mår väl och stöd saknas för att fånga upp i tid.

Tidiga och proaktiva insatser både förebygger ohälsa och förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Hur fångar ni som arbets-givare upp signaler på ohälsa?